Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu gminy Główczyce

Drukuj

plakat edukacja

 

Projekt pn.: "Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu gminy Główczyce" jest realizowany w ramach umowy nr RPPM.03.02.01-22-0141/15-00 z dnia 18 listopada 2016r., o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.

 

Projekt edukacyjny pn. ”Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu gminy Główczyce” wszedł w fazę bezpośredniej realizacji. W szkołach powstały tematyczne sale przedmiotowe- laboratoria, które w większości są już wyposażone w najnowsze pomoce dydaktyczne. W Główczyckiej podstawówce powstała sala przyrodnicza, a w gimnazjum laboratorium chemiczne. W szkołach w Pobłociu i Stowięcinie gabinety biologiczne, a w Żelkowie sala matematyczno-przyrodnicza. We wszystkich szkołach sale do nauki języka angielskiego zostały wyposażone w nowoczesne zestawy do nauki przedmiotu. Lekcje wynikające z ramowego planu zajęć prowadzone są z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy, a dodatkowe godziny lekcyjne zostały wzbogacone o doświadczenia, eksperymenty i zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Dodatkowo dwa razy w semestrze na zajęcia zaproszeni zostaną specjaliści z instytucji zewnętrznych. Grupa 56 uczniów uczestnicząca w zajęciach dodatkowych w wakacje wyjedzie na pięciodniowy obóz naukowy. 15% uczniów klas I-III, osiągających najlepsze wyniki z języka angielskiego, weźmie udział trzydniowym obozie językowym, w trakcie którego porozumiewać się będą w języku angielskim.

Galeria zdjęć

W obiekcie gimnazjum w Główczycach powstało Gminne Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie dyrektorzy szkół kierują dzieci wymagające pomocy psychologicznej i terapeutycznej. W centrum mieści się m.in. sala terapii sensorycznej. Na taką terapię dotychczas dzieci czekały nawet rok czasu. Szacujemy, iż w efekcie realizacji zajęć terapeutycznych u min. 90% dzieci uda się wyeliminować lub zniwelować dysfunkcje.
W celu rzetelnej realizacji zadań projektowych ze szkoleń przygotowujących do nauczania innowacyjnymi i kreatywnymi metodami nauczania z wykorzystaniem TIK, skorzystali nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego, prowadzący zajęcia w ramach projektu.
Projekt zakłada zwiększenie średniej ocen ucznia oraz lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.05.2017 r.:

P5120043W połowie maja 2017 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, które mieści się w budynku szkoły przy ulicy Kościuszki w Główczycach. Centrum powstało w ramach realizacji projektu pn. „Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu gminy Główczyce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i jest odpowiedzią na potrzeby ok. 25% uczniów szkół z terenu naszej gminy. Od poniedziałku do piątku, w godzinach 14:00-18:00, zajęcia z dziećmi skierowanymi przez dyrektorów poszczególnych szkół prowadzą specjaliści:
- logopeda: Anna Śniegula;
- surdoterapeuta: Teresa Kobylińska;
- socjoterapeutka: Lidia Wnorowska Grajper;
- terapia integracji sensorycznej: Krzysztof Błażejów;
- psycholog: Halina Krupa.
Obecnie dzieci są kierowane na zajęcia od razu po rozpoznaniu problemu i nie muszą już czekać w kilkumiesięcznych kolejkach do specjalistów w Słupsku. Szybki dostęp do specjalisty pozwala na bieżące niwelowanie problemu, dzięki czemu dysfunkcje nie pogłębiają się, a terapia daje lepsze rezultaty w krótszym czasie.
Galeria zdjęć.

 

projekt edukacyjny logo 2017

 

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo